Strona WWW

PARTNER INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Projekt III.3

Ridan Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 17, 02 - 972 Warszawa


realizuje projekt pn.


„Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w Firmie RIDAN sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych."


w ramach


III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008-2013:
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość;
Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach


Numer wniosku: WND- RPLD.03.03.00-5/027/13
Numer umowy: UDA- RPLD.03.03.00-5/027/13-00
Okres realizacji: 01.05.2014-28.02.2015
Koszty całkowite projektu: 892 980 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 726 000 zł
Wartość dofinansowania: 414 340 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa